Tilslutningspriser

Tilslutningspriser for perioden 1. juni 2018 til 31. december 2018

Anmeldt til Energitilsynet og gældende fra 1/6-2018.

 Tilslutningspris inkl. tilskud, måler og 2 meter stikledning   

kr.  

12.500,00

 Stikledningsbidrag pr. efterfølgende meter

kr.

  1.250,00

 Tilslutning af ny bebyggelse inkl. måler og 2m. stikledning

kr.

10.625,00

 Ovenstående priser er inkl. moms.

 

 

Ved opdeling af eksisterende fjernvarmeinstallationer er tilslutningspris pr. ny måler kr. 13.000,00 + materialer og + moms.

Ved genetablering af forsyning til ejendomme, som tidligere er frakoblet efter gensidig aftale eller pga. restance, er tilslutningspris kr. 13.000,00 + materialer og + moms.

Værket kan i forbindelse med restance frakoble ejendommens stikledning uden yderligere varsel, såfremt ejer eller dennes lejer ikke reagerer skriftligt på værkets skriftlige anmodning til ejer eller dennes lejer om på en given dato at opnå adgang til ejendommen for afbrydelse af forsyning ved hovedhaner.Faktura for tilslutning tilgår herefter den, der bestiller arbejdet udført.

Der betales i alle tilfælde minimum 2 meter stikledningsbidrag fra skel nærmest eksisterende tilslutningsmulighed.

For enhver tilslutning, installationsopdeling og genetablering gælder, at værket kan opkræve betaling inden arbejdet udføres.

Byggemodningsbidrag

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre fjernvarmeværkets faktiske omkostninger ved etablering af nødvendige installationer til forsyning af udstykningsområdet, samt gadeledninger og transmissionsledninger i udstykningsområdet.

Byggemodningsbidrag betales før etablering af gadeledningsnettet påbegyndes.

Det skal være beskrevet i projektforslaget, hvorledes udstykkeren vil fjerne evt. forurenet jord fra udgravningen.