Priser

Har du endnu ikke oprettet dine betalinger til betalingsservice gør det her.

 

Priser for perioden 1. juni 2018 til 31. december 2018

Anmeldt til Energitilsynet og gældende fra 1/6-2018

 

 

Ekskl. moms

   Inkl. moms 

 

Fast årlig abonnement 

kr.

500,00

625,00

 pr. måler

Varmepris

kr.

350,00

437,50

 pr. MWh

Fast bidrag

kr. 

20,00

25,00

 pr. kvadratmeter

DER OPKRÆVES 4 RATER/ÅR, SOM ALLE HAR FORFALD DEN 10. I MÅNEDERNE JULI, OKTOBER, JANUAR OG APRIL.

Fast bidrag beregnes som kvadratmeter bolig- og erhvervsareal iht. gældende BBR-oplysninger. Alle forbrugere betaler uanset bygningens anvendelse samme pris pr. kvadratmeter. Værket henter løbende oplysninger fra BBR-registeret via den Offentlige InformationsServer www.ois.dk.

Værket opkræver og tilbagebetaler afkølingstillæg for årsafkøling forskellig fra 35° C efter nedenstående formel.

MWh forbrug x 350,00 x 0,01 x (35°C - aktuel afkøling°C) = kr. + moms.

Værket opkræver betaling for vandtab fra brugerinstallationer. Vandtabets størrelse måles på værkets måler for vandpåfyldning til bynettet. Pris for vand beregnes ud fra vandværkets fakturaoplysninger på opgørelsesdagen. Prisen for de tilsatte additiver beregnes ligeledes ud fra leverandørens fakturaoplysninger på opgørelsesdagen. Prisen for opvarmning beregnes på baggrund af værkets gældende varmepris, idet det tabte vand regnes opvarmet fra 5 til 65 grader Celcius.

Værket kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at værket uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til forbrugeren. Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav om depositum eller anden sikkerhedsstillelse. Der kan kun stilles krav om depositum, såfremt forbrugeren, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.

Værket anvender Energitilsynets vejledende standardgebyrer. F.eks.:

 

Rykkerskrivelse

kr. 

100,00

 momsfrit 

Inkassomeddelelse        

kr.

100,00

 momsfrit 

Lukkebesøg

kr. 

        375,00

 momsfrit 

Genåbning 

kr. 

375,00